Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord

Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement #lieverlievegems

REGLEMENT FOTOWEDSTRIJD LIEVO VAN MAANDAG 01/06/2020 OM 12:00 UUR TOT EN MET ZONDAG 30/08/2020 OM 24:00 UUR.

Contactgegevens:
Lievo
Langestraat 30
9931 Zomergem - Oostwinkel

Adres maatschappelijk zetel:
Lievo
Langestraat 30
9931 Zomergem - Oostwinkel

Telefoon: +32 (0)9 372 64 79
E-mail: info@lievo.be

Ondernemingsnummer: BTW BE0464.143.911

Artikel 1: Organisatie

De vzw Lievo organiseert een fotowedstrijd op haar Facebook- en Instagrampagina (www.facebook.com/lievo.be en www.instagram.com/lievo.be) met als thema “#lieverlievegem”. Deze wedstrijd begint op MAANDAG 01/06/2020 om 12:00 en eindigt op ZONDAG 30/08/2020 om 24:00. 

De winnaars zijn: de deelnemers die door onze jury worden gekozen op basis van ingezonden foto's.

Deze wedstrijd wordt noch gesponsord, onderschreven noch georganiseerd door Facebook of Instagram.

Artikel 2: Algemeen

De fotowedstrijd wordt uitsluitend beheerst door dit wedstrijdreglement. 

Door deelname aan de wedstrijd aanvaardt elke deelnemer dit reglement, alsook alle wedstrijdbeslissingen die door Lievo worden genomen. 

Onderhavig wedstrijdreglement is voor de deelnemers beschikbaar op de website van Lievo: www.lievo.be/wedstrijdreglement

Lievo kan op elk ogenblik wijzigingen aanbrengen aan dit reglement door melding op haar website, Facebook-pagina www.facebook.com/lievo.be of Instagram-pagina www.instagram.com/lievo.be

Elk geschil dat niet door dit wedstrijdreglement geregeld wordt, zal door Lievo behandeld en beslecht worden en kan in geen geval door de deelnemers betwist worden. Er zal geen briefwisseling noch andere communicatie gevoerd worden over de wedstrijd of dit reglement.

Artikel 3: Deelname

Alle natuurlijke personen, met een minimum leeftijd van 16 jaar, die gevestigd zijn in België en die beschikken over een e-mailadres, mogen deelnemen aan deze fotowedstrijd.

De medewerkers en bestuurders van Lievo die bij de organisatie van de wedstrijd betrokken zijn, en alle gezinsleden (d.w.z. mensen die op hetzelfde adres wonen) van deze uitgesloten categorieën, kunnen niet deelnemen aan deze fotowedstrijd. 

De wedstrijd vindt uitsluitend plaats op de Facebook-pagina (www.facebook.com/lievo.be) en Instagram-pagina (www.instagram.com/lievo.be) van Lievo. Alle andere vormen van deelname zijn uitgesloten. 

De deelnemer dient zijn/haar deelnemende foto te uploaden op de daarvoor voorziene Facebook- of Instagrampagina of Facebookpost in de vorm van een reactie. 

Deelname aan de wedstrijd is zonder enige aankoopverplichting.

Meervoudige deelname van eenzelfde speler door middel van verschillende e-mailadressen, door verschillende identiteiten of op welke manier ook, heeft automatisch en zonder voorafgaande berichtgeving de uitsluiting van de deelnemer aan de wedstrijd tot gevolg. 

Deelname aan de wedstrijd kan op elk moment uitgesloten worden door de organisator, zonder daarvoor enige verklaring of reden op te geven.

Artikel 4: De foto’s

Elke deelnemer verzekert, op straffe van uitsluiting, de oorspronkelijke auteur te zijn van de foto en dat hij beschikt over alle rechten. Elke deelnemer respecteert de wetgeving op de auteursrechten, portretrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. 

Deelnemers behouden hun auteursrecht op de gecommuniceerde foto's, behoudens andere bepalingen bedongen in de gebruiksvoorwaarden van Facebook en Instagram, maar verlenen Lievo het recht om zonder enige vergoeding de wedstrijdfoto's te mogen gebruiken voor publicatie en promotie in het kader van de fotowedstrijd, of als referentie. 

Lievo behoudt zich het recht voor om foto’s van seksuele, pornografische of discriminerende aard te verwijderen zonder enige kennisgeving noch verklaring. Evenzeer voor foto’s die in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden, of foto’s die in strijd zijn met de wet of de rechten van derden, evenals foto's van concurrerende organisaties.

Artikel 5: Uitsluiting

Deelnemers die het wedstrijdreglement niet respecteren, kunnen zonder verwittiging of verklaring uitgesloten worden. Elke poging tot fraude wordt bestraft met de onmiddellijke uitsluiting. Uitgesloten deelnemers komen niet in aanmerking voor een prijs.

Artikel 6: Bepaling van de winnaars

De wekelijkse winnaar wordt bepaald op basis van een jury die de winnaars zal kiezen uit de foto's die tussen 01/06/2020 vanaf 12:00 uur tot en met 30/08/2020 24:00 uur werden ingezonden

De winnaars zijn de eigenaars van de foto‘s die door onze jury werden gekozen als leukste of meest originele foto's.

Lievo behoudt zich het recht voor om de prijzen die werden bekomen d.m.v. bedrog of fraude in te houden.

Artikel 7: Prijs en bekendmaking

De prijs:

  • een Lievegembon t.w.v. € 25,00

De namen van de winnaars worden bekendgemaakt op de Facebook- en Instagram-pagina van Lievo. De winnaar wordt gevraagd om zijn/haar adres en e-mailadres door te sturen via een privé bericht aan Lievo

De winnaar wordt uitsluitend gecontacteerd via e-mail en heeft 14 dagen de tijd om de prijs te aanvaarden of te weigeren. Indien de speler niet geantwoord heeft na 14 dagen, gaat de organiserende firma ervan uit dat de speler de prijs weigert. In dit geval wordt een nieuwe winnaar aangeduid conform de criteria vermeld in artikel 6. 

De verliezers ontvangen geen enkel bericht. De aangeboden en voorgestelde prijs wordt aanvaard zoals aangekondigd en kan niet betwist worden. Deze is niet inruilbaar tegen contanten of andere voordelen in natura, noch overdraagbaar aan derden. 

De prijs zal opgestuurd worden naar de winnaar. Indien de winnaar zijn/haar prijs om welke reden dan ook niet in ontvangst kan nemen onder de voorwaarden en binnen de termijnen vermeld in dit reglement, wordt de prijs definitief als verloren beschouwd en wordt ze opnieuw toegewezen conform artikel 6 van dit reglement.

Artikel 8: Vrijwaring

Elke deelnemer is verantwoordelijk voor de foto’s die hij publiceert. Elke deelnemer verleent volledige kwijting aan Lievo van elke schadevergoeding waartoe Lievo kan worden veroordeeld wegens schending van de wetgeving die van kracht is, zoals bijvoorbeeld, doch geenszins limitatief, de wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, auteursrechten, rechten van portretten en andere intellectuele rechten op de gepubliceerde foto's door de deelnemer. 

Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, met name wat technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico’s op hacking en besmetting door eventuele virussen op het netwerk. 

Lievo kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor onder meer, doch geenszins limitatief, transmissies via het internet, slecht functioneren van het internet en/of gebruikte software, de gevolgen van misdrijven, virussen, bugs, anomalieën, technische gebreken, of om het even welke technische, hardware- en softwaregebreken, van welke aard dan ook. 

Lievo kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van een onderbreking, om het even welke disfuncties, het uitsluiten van deelnemers of het beëindigen van de wedstrijd om welke reden dan ook. 

De verbinding met Facebook en Instagram van Lievo en de deelname aan de wedstrijd vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de deelnemers. 

Lievo is niet aansprakelijk als onderhavige wedstrijd zou moeten gewijzigd, ingekort of geannuleerd worden wegens overmacht of om redenen buiten haar wil. 

Lievo behoudt zich in elk geval het recht voor de wedstrijdperiode te verkorten of te verlengen en elke aangekondigde datum uit te stellen. Druk-, spel-, en zetfouten of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor schadevergoeding of welke verplichting dan ook vanwege Lievo.

Lievo is niet verantwoordelijk voor eventuele schade - die het gevolg is van deelname aan de wedstrijd of toekenning van de prijs of die het gevolg is van het aanvaarden van de prijs. 

Bij onregelmatigheden, zoals bijvoorbeeld, doch geenszins limitatief, fouten die zich voordoen bij de Facebook- en Instagram-pagina van Lievo zelf, beslist Lievo autonoom over de manier waarop het probleem wordt gecorrigeerd en afgehandeld. De beslissing van Lievo kan niet worden aangevochten. Lievo of de afgevaardigde van de onderneming is niet verantwoordelijk voor het afhandelen van de actie.

Artikel 9: Privacy

De informatie en personengegevens die bij de wedstrijd verzameld worden, zullen uitsluitend gebruikt worden voor intern gebruik in het kader van de wedstrijd. De door Lievo verkregen gegevens zullen niet aan derden worden overgemaakt. Verder worden de gegevens behandeld zoals voorgeschreven door de Privacywet.

Artikel 10: Recht en bevoegde rechtbank

De verhouding tussen Lievo en de deelnemers wordt beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen tussen Lievo en een deelnemer over het bestaan, de interpretatie, de uitvoering en de gevolgen van de wedstrijd en dit wedstrijdreglement vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Oost-Vlaanderen.

Wil je ook lid worden van Lievo?

Lid worden

© Lievo, 2022 Design by Emilie Lippens, Code by webflow