Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord

Wedstrijdreglement-Scanactie

Wedstrijdreglement Actie  ‘Shop – Scan – Win’ 

REGLEMENT ACTIE  “Shop -Scan -Win” van LIEVO VAN VRIJDAG 10 DECEMBER 2021 TOT EN MET ZATERDAG 15 JANUARI 2022.

Contactgegevens:
Lievo VZW
Langestraat 30
9931 Zomergem - Oostwinkel

Adres maatschappelijk zetel:
Lievo VZW
Langestraat 30
9931 Zomergem - Oostwinkel

Telefoon: +32 (0)9 372 64 79 
E-mail: info@lievo.be

Ondernemingsnummer: BTW BE0 721 766 508

Artikel 1: Organisatie

De vzw Lievo organiseert een actie voor de handelaars met als thema “Shop -Scan -Win”. Deze wedstrijd begint op VRIJDAG 10/12/2021 om 00:00 en eindigt op ZATERDAG 15/01/2022 om 24:00.

De winnaars zijn: de deelnemers die door onze jury worden gekozen op basis van 5 gescande QR-codes bij 5 deelnemende handelaars en/of horeca.

Deze wedstrijd wordt noch gesponsord, noch onderschreven, noch georganiseerd door Facebook of Instagram.

Artikel 2: Algemeen

De actie wordt uitsluitend beheerst door dit wedstrijdreglement. 

Door deelname aan de actie aanvaardt elke deelnemer dit reglement, alsook alle wedstrijdbeslissingen die door Lievo vzw worden genomen. 

Onderhavig wedstrijdreglement is voor de deelnemers beschikbaar op de website van Lievo: https://www.lievo.be/wedstrijdreglement-scanactie

Lievo kan op elk ogenblik wijzigingen aanbrengen aan dit reglement door melding op haar website, Facebook-pagina www.facebook.com/lievo.be of Instagram-pagina www.instagram.com/lievo.be
Elk geschil dat niet door dit wedstrijdreglement geregeld wordt, zal door Lievo behandeld en beslecht worden en kan in geen geval door de deelnemers betwist worden. Er zal geen briefwisseling noch andere communicatie gevoerd worden over de wedstrijd of dit reglement.

Artikel 3: Deelname

Alle natuurlijke personen, met een minimum leeftijd van 16 jaar, die gevestigd zijn in België en die beschikken over een e-mailadres en een gsm-nummer mogen deelnemen.

De medewerkers en bestuurders van Lievo die bij de organisatie van deze actie betrokken zijn, en alle gezinsleden (d.w.z. mensen die op hetzelfde adres wonen), kunnen deelnemen aan deze actie en dus ook een Lievo-bon winnen. 

De klant dient een QR-code te scannen bij een deelnemende handelaar en dan zijn/haar gegevens achter te laten op de website www.lievo.be. Alle andere vormen van deelname zijn uitgesloten.

Deelname aan de actie is met een aankoopverplichting.

Meervoudige deelname van eenzelfde speler door middel van verschillende e-mailadressen, door verschillende identiteiten of op welke manier ook, heeft automatisch en zonder voorafgaande berichtgeving de uitsluiting van de deelnemer aan de actie tot gevolg. 

Deelname aan de actie kan op elk moment uitgesloten worden door de organisator, zonder daarvoor enige verklaring of reden op te geven.

Artikel 4: Winnen van een Lievobon van € 50

Klanten gaan winkelen bij een deelnemende handelaar. Zij scannen aan de kassa de individuele QR-code van de handelaar en maken een éénmalige account aan.

Zij verzamelen 5 verschillende QR-codes bij 5 deelnemende handelszaken.

Elke dag wordt er één winnaar bekend gemaakt die een Lievobon ter waarde van € 50 krijgt. Deze is te verbruiken bij een deelnemende handelaar. 

Artikel 5: Uitsluiting

Deelnemers die het wedstrijdreglement niet respecteren, kunnen zonder verwittiging of verklaring uitgesloten worden. Elke poging tot fraude wordt bestraft met de onmiddellijke uitsluiting. Uitgesloten deelnemers komen niet in aanmerking voor een prijs.

Artikel 6: Bepaling van de winnaars

De dagelijkse winnaar van een Lievobon van € 50 wordt bepaald op basis van een jury die de winnaars zal kiezen door de computer random te laten kiezen.

De winnaars worden gekozen uit de klanten die 5 verschillende QR-codes gescand hebben tussen 10/12/2021 vanaf 00:00 uur tot en met 15/01/2022 24:00. 

De winnaars krijgen een mail via het mailadres dat zij achtergelaten hebben op de site www.actieslievo.be. Zij hebben dat emailadres bevestigd via de site www.actieslievo.be. In bovengenoemde mail wordt gevraagd naar hun postadres. De Lievobon van € 50 wordt naar hen toegestuurd. 

Lievo kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het eventueel verloren gaan van deze Lievobon. 

Lievo behoudt zich het recht voor om de prijzen die werden bekomen d.m.v. bedrog of fraude in te houden.

Artikel 7: Prijs en bekendmaking

De prijs:

  • Een Lievobon van € 50 te verbruiken bij elke deelnemende handelaar en/of horeca
  • Een Lievo-bon van € 50 te verbruiken bij één specifieke deelnemer- handelaar (naam/benaming ingevuld op de Lievobon).

De namen van de winnaars worden bekendgemaakt op de Facebook- en Instagram-pagina van Lievo. De winnaar wordt gevraagd om zijn/haar postadres door te sturen als antwoord op een email van Lievo.

De winnaar wordt uitsluitend gecontacteerd via e-mail en heeft 14 dagen de tijd om de prijs te aanvaarden of te weigeren. Indien de winnaar niet geantwoord heeft na 14 dagen, gaat de Lievo vzw ervan uit dat de speler de prijs weigert. In dit geval wordt een nieuwe winnaar aangeduid conform de criteria vermeld in artikel 6. 

De verliezers ontvangen geen enkel bericht. De aangeboden en voorgestelde prijs wordt aanvaard zoals aangekondigd en kan niet betwist worden. Deze is niet inruilbaar tegen contanten of andere voordelen in natura.

De prijs zal opgestuurd worden naar de winnaar. Indien de winnaar zijn/haar prijs om welke reden dan ook niet in ontvangst kan nemen onder de voorwaarden en binnen de termijnen vermeld in dit reglement, wordt de prijs definitief als verloren beschouwd en wordt ze opnieuw toegewezen conform artikel 6 van dit reglement.

Artikel 8: Vrijwaring

Elke deelnemer verleent volledige kwijting aan Lievo van elke schadevergoeding waartoe Lievo kan worden veroordeeld wegens schending van de wetgeving die van kracht is, zoals bijvoorbeeld, doch geenszins limitatief, de wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, auteursrechten, rechten van portretten en andere intellectuele rechten op de gepubliceerde foto's door de deelnemer.

Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, met name wat technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico’s op hacking en besmetting door eventuele virussen op het netwerk.

Lievo kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor onder meer, doch geenszins limitatief, transmissies via het internet, slecht functioneren van het internet en/of gebruikte software, de gevolgen van misdrijven, virussen, bugs, anomalieën, technische gebreken, of om het even welke technische, hardware- en softwaregebreken, van welke aard dan ook.

Lievo kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van een onderbreking, om het even welke disfuncties, het uitsluiten van deelnemers of het beëindigen van de wedstrijd om welke reden dan ook.

De verbinding met Facebook en Instagram van Lievo en de deelname aan de wedstrijd vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de deelnemers.

Lievo is niet aansprakelijk als onderhavige wedstrijd zou moeten gewijzigd, ingekort of geannuleerd worden wegens overmacht of om redenen buiten haar wil.

Lievo behoudt zich in elk geval het recht voor de wedstrijdperiode te verkorten of te verlengen en elke aangekondigde datum uit te stellen. Druk-, spel-, en zetfouten of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor schadevergoeding of welke verplichting dan ook vanwege Lievo.

Lievo is niet verantwoordelijk voor eventuele schade - die het gevolg is van deelname aan de wedstrijd of toekenning van de prijs of die het gevolg is van het aanvaarden van de prijs.

Bij onregelmatigheden, zoals bijvoorbeeld, doch geenszins limitatief, fouten die zich voordoen bij de Facebook- en Instagram-pagina van Lievo zelf, beslist Lievo autonoom over de manier waarop het probleem wordt gecorrigeerd en afgehandeld. De beslissing van Lievo kan niet worden aangevochten. Lievo of de afgevaardigde van de onderneming is niet verantwoordelijk voor het afhandelen van de actie.

Artikel 9: Privacy

De informatie en personengegevens die bij de wedstrijd verzameld worden, zullen uitsluitend gebruikt worden voor intern gebruik in het kader van de wedstrijd. De door Lievo verkregen gegevens zullen niet aan derden worden overgemaakt. Verder worden de gegevens behandeld zoals voorgeschreven door de Privacywet.

Artikel 10: Recht en bevoegde rechtbank

De verhouding tussen Lievo en de deelnemers/winnaars wordt beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen tussen Lievo en een deelnemer over het bestaan, de interpretatie, de uitvoering en de gevolgen van de wedstrijd en dit wedstrijdreglement vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Oost-Vlaanderen.

Wil je ook lid worden van Lievo?

Lid worden

© Lievo, 2023 Design by Emilie Lippens, Code by webflow