PRIVACYVERKLARING LIEVO VZW

 

 

LIEVO VZW is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

Lievo VZW (Ondernemingsnummer 0721.766.508)
+    Adres: Zomerlaan 31, 9930 Lievegem
+    GSM: 0491/75.52.00
+    E-mail algemeen: info@lievo.be
+    E-mail facturatie & lidmaatschap: boekhouding@lievo.be
+    E-mail jaarbeurs: jaarbeurs@lievo.be
+    Contactpersoon: Inge Willems

Waarom wij persoonsgegevens verwerken

Uw persoonsgegevens worden door Lievo verwerkt met volledige inachtneming van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van 27 april 2016 ( “General Data Protection Regulation “ ), hierna GDPR.

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens voor specifieke doeleinden en rechtsgronden zoals:

+    Om uw aansluiting bij Lievo administratief te verwerken en te beheren
+    Om uw deelname aan de activiteiten van Lievo administratief te verwerken
+    Voor informatie en documentatie: versturen van nieuwsbrieven, beslissingen van de gemeenteraad, uitnodigingen, mailing,...
+    In het kader van wedstrijden
+    Voor marketing: promotie, ledenwerving,...
+    Voor het versturen van ons magazine of andere publicaties
+    Voor het bekomen van subsidiëring door de overheid

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

+    Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
+    Identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid: nummer identiteitskaart, rijksregisternummer
+    Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum en geboorteplaats, nationaliteit
+    Relatie met Lievo: deelnemer, lid, vrijwilliger, medewerker, bestuurslid

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde personen verstrekken, indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken we gebruik van een derde partij voor:

+    Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
+    Het verzorgen van IT-infrastructuur voor onze interne gegevensregistratie;
+    Het verzorgen en verspreiden van onze mailing, nieuwsbrieven, uitnodiging...
+    Mediakanalen: mailingplatform
+    Externe organisatoren

We geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
Met deze partijen (verwerkers ) maken we hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. (bv aan de politie in het kader van een onderzoek ).

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Lievo VZW bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

De gegevens worden maximaal 5 jaar na het laatste gebruik bijgehouden.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen.

Tevens kan u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel ervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van de privacybescherming: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel of via de website www.privacycommission.be

Wijziging privacy statement

Lievo kan haar privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen wij een aankondiging doen op onze website www.lievo.be.